MAY LAM LANH NUOC

khung tranh

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của công ty được phân theo sơ đồ sau: Tổng giám đốc, 2 phó giám đốc phụ trách kinh doanh và kỹ thuật. Chi tiết như sau: