Cơ cấu tổ chức

26/05/2023 4:11:56 PM | 223

Cơ cấu tổ chức của công ty được phân theo sơ đồ sau: Tổng giám đốc, 2 phó giám đốc phụ trách kinh doanh và kỹ thuật. Chi tiết như sau:

Cơ cấu tổ chức công ty Alphaco